14:06 20/01/2009

THB trả cổ tức 11% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 27/2, THB sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần

Ngày 5/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (THB-HASTC).
Ngày 5/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (THB-HASTC).
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 5/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (THB-HASTC).

Theo đó, ngày 27/2/2009, THB sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 11%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.100 đồng.

Bên cạnh đó, ngày 20/2/2009 THB sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Địa điểm chi trả cổ tức: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá - 152 đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán THB vào các ngày 4/2, 5/2 và 6/2/2009.