11:39 21/03/2010

THB và LBE trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

THB và LBE trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 12% và 8%

Ngày 21/4/2010, THB sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần.
Ngày 21/4/2010, THB sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của THB và LBE.

* Ngày 31/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HNX).

Theo đó, ngày 21/4/2010, THB sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá - 152 đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu THB vào các ngày 30/3, 31/3 và 1/4/2010.

*  Ngày 7/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (mã LBE-HNX).

Theo đó, ngày 7/5, LBE sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu cổ phần đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An - 39 Hai Bà Trưng, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu LBE vào các ngày 6, 7 và 8/4/2010.