09:33 19/12/2012

Thế giới 2012, một năm qua ảnh (I)

Vinh Nguyễn

Những cung bậc thăng, trầm của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội thế giới năm 2012