17:46 14/07/2016

Thế giới đang có 15 nữ nguyên thủ

Thăng Điệp

Trở thành Thủ tướng Anh, bà Theresa May trở thành vị nữ nguyên thủ quốc gia/vùng lãnh thổ thứ 15 trên thế giới hiện nay

<br>
<br>