14:45 28/07/2009

Thêm 10 công ty trên HOSE công bố kết quả kinh doanh quý 2

N.Anh

DPM, CLC, SBT, TRI, VNA, SSC, VIS, OPC, TRC và NBB công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009

DPM cho biết, ngày 7/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 7%.
DPM cho biết, ngày 7/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 7%.
DPM, CLC, SBT, TRI, VNA, SSC, VIS, OPC, TRC và NBB công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Tổng công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã DPM-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 2 đạt 2.114,08 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 4.098,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 419,87 tỷ đồng; lũy kế đạt đạt 756,16 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.993 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 1.107 đồng.

DPM cũng cho biết, 7/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu. Ngày thực hiện là 26/8/2009.

* Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 300,94 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 557,72 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 14,96 tỷ đồng; lũy kế đạt 25,51 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.947 đồng, trong đó EPS quý 2 đạt 1.142 đồng.

* Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) công bố báo cáo tài chính (đã được soát xét) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2009 đạt 466 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 48,060 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.593 đồng.

* Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn-Tribeco (TRI-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 166,8 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 292,45 tỷ đồng. Lợi nhuận trong quý 2 lỗ 17 tỷ đồng; lũy kế lỗ 39 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (VNA-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 158,26 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 309 tỷ đồng. Lợi nhuận trong quý 2 lỗ 17,35 tỷ đồng; lũy kế lỗ 15,82 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 102,85 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 168,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 17,16 tỷ đồng; lũy kế đạt 33,31 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (mã VIS-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã được soát xét) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2009 đạt 844,87 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 113,41 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.561 đồng.

* Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) công bố báo cái tài chính hợp nhất với công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2009 đạt 138,76 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 21,77 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.659 đồng.

* Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 56 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 126,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 18,8 tỷ đồng; lũy kế đạt 47,14 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.571 đồng, EPS quý 2 đạt 627 đồng.

* Công ty Cổ phần Năm Bảy Bảy (mã NBB-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất (đã được soát xét) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm 2009 đạt 153,29 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2009 đạt gần 31,59 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.039 đồng.