16:05 01/06/2015

Thêm 100 nhà đầu tư ngoại được cấp mã giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2015

Riêng trong tháng 5/2015, đã có thêm 100 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 
18 tổ chức và 82 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch 
chứng khoán. <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
Riêng trong tháng 5/2015, đã có thêm 100 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 82 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán. <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div id="__zsc_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 5/2015.

Theo đó, riêng trong tháng 5/2015, đã có thêm 100 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 82 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 24 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 6 tổ chức và 16 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tính đến ngày 31/5/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.876 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.672 nhà đầu tư tổ chức và 15.204 nhà đầu tư cá nhân.