12:16 07/08/2015

Thêm 112 nhà đầu tư ngoại gia nhập thị trường chứng khoán

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2015

Riêng tháng 7, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 
40 tổ chức và 72 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch 
chứng khoán.
Riêng tháng 7, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 40 tổ chức và 72 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7/2015.

Theo đó, riêng trong tháng 7/2015, đã có thêm 112 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 40 tổ chức và 72 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 40 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 4 tổ chức và 36 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 6 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài

Tính đến ngày 31/7, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 18.068 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.727 nhà đầu tư tổ chức và 15.341 nhà đầu tư cá nhân.