21:43 04/07/2015

Thêm 15 tổ chức ngoại gia nhập thị trường chứng khoán Việt

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2015

Riêng trong tháng 6/2015, đã có thêm 81 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15
 tổ chức và 66 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch 
chứng khoán.
Riêng trong tháng 6/2015, đã có thêm 81 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ chức và 66 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2015.

Theo đó, riêng trong tháng 6/2015, đã có thêm 81 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ chức và 66 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 25 nhà đầu tư nước ngoài gồm 5 tổ chức và 20 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 06 nhà đầu tư nước ngoài gồm 5 tổ chức và 1 cá nhân).

Tính đến ngày 30/6/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.956 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.687 nhà đầu tư tổ chức và 15.269 nhà đầu tư cá nhân.