07:55 30/05/2014

Thêm 18 doanh nghiệp thanh toán cổ tức

Hà Anh

NTP, BVH, MCC, B82, VNS, TRC, VE8, DHP, BMI, CPC, TV3... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu NTP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NTP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
NTP, BVH, MCC, B82, VNS, TRC, VE8, DHP, BMI, CPC, TV3, THB, LDP, ARM, DCL, VCF, TV2, AGR thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/6/2014, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 30/6/2014, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) trả cổ tức năm tài chính 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 17/6/2014, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Trong đó: trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2013: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu) và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 15/7/2014, Công ty Cổ phần 482 (mã B82-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 16/6/2014, Công ty Cổ phần ánh dương Việt Nam (mã VNS-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 10/6/2014, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 30/6/2014, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (mã VE8-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3,62%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 362 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 16/6/2014, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 20/6/2014, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 27/6/2014, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (mã CPC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 30/6/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (mã TV3-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1500 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 27/6/2014, Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 12/6/2014, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 29,39%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.939 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 25/6/2014, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) trả cổ tức lần 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 12/6/2014, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 16/6/2014, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (mã VCF-HOSE) trả cổ tức năm 2013 đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 31/7/2014, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (mã TV2-HNX) Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.

* Ngày 20/6/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (mã AGR-HOSE) trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 3,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 380 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/5/2014.