09:40 29/08/2007

Thêm 2 công ty chào bán cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Hapaco và Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải xi măng đã được cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 27/8/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho 2 công ty là Công ty Cổ phần Hapaco (mã HAP-HOSE) và Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải xi măng (mã VTV-HASTC).

Công ty Cổ phần Hapaco có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, được chào bán 18 triệu cổ phiếu chia làm 2 đợt.

Đợt 1 với số lượng 9,2 triệu cổ phiếu, trong đó trả cổ tức là 480.009 cổ phiếu theo tỷ lệ 25:2, chào bán 3.000.057 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, chào bán cho đối tác chiến lược 5 triệu cổ phiếu và cho cán bộ công nhân viên 719.934 cổ phiếu.

Đợt 2 sẽ phát hành 8,8 triệu cổ phiếu sau khi có kết quả phát hành của đợt 1.

Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải xi măng có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, được chào bán 4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:16.