09:54 22/01/2008

Thêm 2 doanh nghiệp bị xử phạt

H.Vũ

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 và Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị xử phạt do phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 18/1/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 với mức phạt 30 triệu đồng và xử phạt Công ty Cổ phần Cơ điện và xây dựng Việt Nam 40 triệu đồng do phát hành chứng khoán sai quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng số 1, trong tháng 1, 2 và 6 năm 2007, Công ty đã thực hiện 02 đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (đợt 1 vào tháng 1, 2 và đợt 2 vào tháng 6) để tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật.

Về phía Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, trong năm 2007, Công ty đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng và thực hiện phân phối chứng khoán không đúng quy định.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện đợt phát hành.

Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động còn vượt quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty, vi phạm tỷ lệ cho phép theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 18/2007/TT-BTC.