17:43 29/07/2009

Thêm 25 công ty trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 2

N.Anh

25 công ty trên niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009

Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HNX) công bố doanh thu trong 6 tháng đạt 38,28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,02 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.265,08 đồng.
Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HNX) công bố doanh thu trong 6 tháng đạt 38,28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,02 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.265,08 đồng.
SDC, SD9, SD2, SD3, SD5, SD7, S74, S55, RCL, SDT, CDC, HAI, SJE, VCC, SJC, UNI, PTM, VTS, TLT, QST, POT, CIC, TKU, HBD và PMS công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009.

* Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (mã SDC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 41,86 tỷ đồng; lũy kế đạt 64,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,36 tỷ đồng; lũy kế đạt 5,02 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.243 đồng, EPS quý 2 đạt 3.368 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 165,41 tỷ đồng; lũy kế đạt 260,88 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 23,4 tỷ đồng; lũy kế đạt 36,82 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 34,39 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.293 đồng, EPS quý 2 đạt 1.381 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 2 (mã SD2-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 86,07 tỷ đồng; lũy kế đạt 141,98 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 6,95 tỷ đồng; lũy kế đạt 11,44 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 9,21 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.899 đồng, EPS quý 2 đạt 1.181 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 3 (mã SD3-HNX) công bố doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 93,85 tỷ đồng; lũy kế đạt 118,59 tỷđồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,14 tỷ đồng; lũy kế đạt 10,12tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.266 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 340,74 tỷ đồng; lũy kế đạt 603,46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 18,81 tỷ đồng; lũy kế đạt 33,32 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.469 đồng, EPS quý 2 đạt 3.087 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã SD7-HNX) công bố doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 205,15 tỷ đồng; lũy kế đạt 398,8 tỷđồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 15,82 tỷ đồng; lũy kế đạt gần28 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 23,87 tỷđồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.652 đồng; EPS quý 2 đạt2.069 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đạt 223,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 2 đạt 2.508 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 46,07 tỷ đồng; lũy kế đạt 67,59 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,27 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.846 đồng, EPS quý 2 đạt 1.313 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) công bố doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 10,23 tỷ đồng; lũy kế đạt 22,9 tỷđồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,11 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,06tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) công bố doanh thu bán hàng vàcung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 218,4 tỷ đồng; lũy kế đạt 396,42 tỷđồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 28,12 tỷ đồng; lũy kế đạt46,13 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 42,69 tỷđồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.649 đồng, EPS quý 2 đạt2.223 đồng.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 19,61 tỷ đồng; lũy kế đạt 43,24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 6,82 tỷ đồng; lũy kế đạt 14,48 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.794 đồng, EPS quý 2 đạt 2.732 đồng.

* Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 71,24 tỷ đồng; lũy kế đạt 146,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt gần 5,4 tỷ đồng; lũy kế đạt 12,96 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (mã HAI-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 222,58 tỷ đồng; lũy kế đạt 418,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt gần 20 tỷ đồng; lũy kế đạt 39,87 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.750 đồng, EPS quý 2 đạt 1.377 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã SJE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 186,71 tỷ đồng; lũy kế đạt 242,82 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 11,35 tỷ đồng; lũy kế đạt 16,29 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.795 đồng, EPS quý 2 đạt 1.808 đồng.

* Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 104,33 tỷ đồng; lũy kế đạt 149,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,688 tỷ đồng; lũy kế đạt 4,85 tỷ đồng - trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 4,84 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.210 đồng, EPS quý 2 đạt 918 đồng.

* Công ty Cổ phần Viễn Liên (mã UNI-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 8,23 tỷ đồng; lũy kế đạt 17,17 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,28 tỷ đồng; lũy kế đạt 7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.941 đồng; EPS quý 2 đạt 1.204 đồng.

* Công ty Cổ phần Khuôn mẫu chính xác và Máy CNC (mã PTM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 4,28 tỷ đồng; lũy kế đạt 7,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 53,58 triệu đồng; lũy kế đạt 82,44 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 63 đồng; EPS quý 2 đạt 41 đồng.

* Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 22,46 tỷ đồng; lũy kế đạt 38,28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 5,67 tỷ đồng; lũy kế đạt 9,02 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.265,08 đồng; EPS quý 2 đạt 4.567,96 đồng.

* Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long (mã TLT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 102,97 tỷ đồng; lũy kế đạt 157,65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 50,63 triệu đồng; lũy kế lỗ 9,945 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 15,53 tỷ đồng; lũy kế đạt gần 19 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 333,03 triệu đồng; lũy kế đạt 353,63 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 262 đồng; EPS quý 2 đạt 247 đồng.

* Công ty Cổ phần Thiết Bị Bưu Điện (mã POT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 91,58 tỷ đồng; lũy kế đạt 168,92 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,544 tỷ đồng; lũy kế đạt gần 2,4 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC (mã CIC-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 55,82 tỷ đồng; lũy kế đạt 86,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 285 triệu đồng; lũy kế đạt 304,61 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 123 đồng; EPS quý 2 đạt 115 đồng.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 201,62 tỷ đồng; lũy kế đạt 338,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 12,21 tỷ đồng; lũy kế lỗ 491,45 triệu đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) âm 23 đồng; EPS quý 2 đạt 576 đồng.

* Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (mã HBD-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt gần 14 tỷ đồng; lũy kế đạt 25,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,26 tỷ đồng; lũy kế đạt 1,69 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu (mã PMS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 72,64 tỷ đồng; lũy kế đạt 129,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,9 tỷ đồng; lũy kế đạt 3,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 659 đồng; EPS quý 2 đạt 368 đồng.