16:14 22/07/2010

Thêm 3 công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh

Hà Anh

Ba công ty chứng khoán SBS, WSS và VDS công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

Ba công ty chứng khoán SBS, WSS và VDS công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố doanh thu quý 2/2010 đạt 361,75 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 614,937 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn trong quý 2 đạt 266,394 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 453,13 tỷ đồng; doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán trong quý 2 đạt 38,955 tỷ đồng, lũy kế đạt 66,148 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư ván quý 2 đạt 38,538 tỷ đồng, lũy kế đạt 56, 212 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 109,887 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 148,48 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) công bố kết quả kinh 6 tháng đầu năm 2010 với doanh thu đạt 81,655 tỷ đồng, trong đó: doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 4,23 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 19,25 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 42 tỷ đồng; doanh thu khác 16,17 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 50,006 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.366,29 đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HNX) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu trong quý 2 đạt 70,32 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 105,07 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán trong quý 2 đạt 11,05 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 20,88 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn trong quý 2 đạt 37,75 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 47,468 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn quý 2 đạt 15 tỷ đòng, lũy kế đạt 27,06 tỷ đồng; doanh thu khác trong quý 2 đạt 4,09 tỷ đồng, lũy kế đạt 7,24 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 27,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 35,84 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 1.086 đồng, EPS quý 2 đạt 839 đồng.

VDS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 100 tỷ đồng, chia cổ tức 15%.