15:10 05/09/2007

Thêm 3 đại diện giao dịch của công ty chứng khoán vi phạm

M.Kiều

Ngày 4/9/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp tục cảnh cáo 3 đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán

Ngày 4/9/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tiếp tục cảnh cáo 3 đại diện giao dịch của các công ty chứng khoán với lý do các đại diện giao dịch này đã huỷ lệnh giao dịch được đặt trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Cụ thể: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Công văn số 1636/SGDHCM-TV ngày 4 tháng 9 năm 2007 gửi Công ty Chứng khoán Hướng Việt để cảnh cáo 1 đại diện giao dịch của công ty này.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Công văn số 1637/SGDHCM-TV ngày 4 tháng 9 năm 2007 gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam để cảnh cáo 1 đại diện giao dịch của công ty này.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Công văn số 1638/SGDHCM-TV ngày 4 tháng 9 năm 2007 gửi Công ty Chứng khoán Rồng Việt để cảnh cáo 1 đại diện giao dịch của công ty này.