11:44 22/07/2010

Thêm 4 công ty chứng khoán báo cáo kết quả kinh doanh

N.Anh

4 công ty chứng khoán CTS, AVS, SME và APS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

Nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán SME.
Nhà đầu tư mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán SME.
4 công ty chứng khoán CTS, AVS, SME và APS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã CTS-HNX) công bố doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán quý 2 đạt 51,55 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 91,348 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 lỗ 6,016 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 9,072 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 115 đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) công bố doanh thu quý 2/2010 đạt 38,29 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 59,83 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán quý 2 đạt 7,234 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 11,032 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán,  góp vốn đạt 25,02 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 40,73 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 12,45 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 18,588 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 516 tỷ đồng, EPS quý 2 đạt 346 đồng.

Năm 2010, AVS thông qua kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận trước thuế đạt 60 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán SME (mã SME-HNX) công bố doanh thu quý 2/2010 đạt 22,83 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 46,86 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán quý 2 đạt 11,96 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 18,65 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn quý 2 đạt 3,01 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 5,25 tỷ đồng; doanh thu khác quý 2 đạt 7,54 tỷ đồng, lũy kế đạt 11,74 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2010 đạt 5,236 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 13,14 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (mã APS-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 2 với doanh thu đạt 59,22 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới chứng khoán đạt 21,27 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn quý 2 đạt 10,26 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 27,64 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 36,2 tỷ đồng, EPS đạt 1.392 đồng.

Năm 2010, APS thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 143,02 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 73,898 tỷ đồng.