00:12 23/07/2010

Thêm 5 doanh nghiệp trên HNX công bố kết quả kinh doanh

Mai Hằng

SNG, L43, LO5, CMC và BBS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

SNG, L43, LO5, CMC và BBS vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 109,21 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,58 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 2.975 đồng.

Năm 2010, SNG đặt mục tiêu với giá trị sản xuất kinh doanh đạt 260,232 tỷ đồng; doanh thu đạt 230,313 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 30,108 tỷ đồng, cổ tức 20%.

* Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã L43-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 56,72 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 94,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 3,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 6,17 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 1.763 đồng, EPS quý 2 đạt 971 đồng.

Trước đó, L43 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với giá trị sản xuất kinh doanh đạt 462,3 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 231,75 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng; cổ tức 17%.

* Công ty Cổ phần Lilama 5 (mã LO5-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 40,368 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 43,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 1,41 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1,52 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 304 đồng, EPS quý 2 đạt 283 đồng.

* Công ty Cổ phần CMC (mã CMC-HNX) công bố tổng doanh thu trong quý 2 đạt 15,11 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 29,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 6,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 8,48 tỷ đồng.

CMC cho biết, lợi nhuận trước thuế quý 2/2010 (6,391 tỷ đồng) tăng 181,1% so với quý 1/2010 (2,273 tỷ đồng) là do công ty thực hiện bán bớt một phần trong tổng số cổ phiếu đang nắm giữ và thu về một khoản lợi nhuận trong quý.

CMC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 70 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Bút Sơn (mã BBS-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 66,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 108,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,74 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4,26 tỷ đồng.

BBS thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với sản xuất đạt 50 triệu sản phẩm/năm; tiêu thụ đạt 50 triệu sản phẩm/năm; doanh thu đạt 194 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 10,6 tỷ đồng; tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu là 12%.