11:36 23/07/2010

Thêm 5 doanh nghiệp trên HOSE công bố kết quả kinh doanh

Hà Anh

BMP, CCI, CLC, NSC và PXI công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

BMP, CCI, CLC, NSC và PXI công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 379,36 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 654,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 74,56 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 123 tỷ đồng.

Năm 2010, BMP đặt mục tiêu với doanh thu đạt 1.234 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 170 tỷ đồng, cổ tức 15%.

* Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) công bố kết quả kinh doanh với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 53,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 101,42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 2,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4,58 tỷ đồng.

CCI thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 190 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 21,818 tỷ đồng, vốn điều lệ 90 tỷ đồng, cổ tức 18%.

* Công ty Cổ phần Cát Lợi (mã CLC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 303,91 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 601,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 13,17 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 24,15 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm đạt 1.834 đồng, EPS quý 2 đạt 1.006 đồng.

CLC cho biết, lợi nhuận quý 2/2010 tăng 120,05% so với quý 1/2009 (10,976 tỷ đồng) là do công ty tăng giá bán sản phẩm, đồng thời trong quá trình sản xuất đã tiết kiệm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu nên giá thành sản phẩm hạ.

* Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 119,35 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 193,41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 15,75 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 25,23 tỷ đồng.

NSC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu bán hàng đạt 305 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 48,6 tỷ đồng, chi trả cổ tức dự kiến 20%.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã PXI-HOSE) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 428,07 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 810,72 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 18,77 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt 30,022 tỷ đồng.