17:04 03/03/2014

Thêm 60 tổ chức ngoại có mã giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2014

Riêng trong tháng 2, đã có thêm 60 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 21
 tổ chức và 39 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.<br>
Riêng trong tháng 2, đã có thêm 60 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 21 tổ chức và 39 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2014.

Theo đó, riêng trong tháng 2/2014, đã có thêm 60 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 21 tổ chức và 39 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 28/2/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.836 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.306 nhà đầu tư tổ chức và 14.530 nhà đầu tư cá nhân.

Được biết, tính đến hết ngày 31/1/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.776 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.285 nhà đầu tư tổ chức và 14.491 nhà đầu tư cá nhân.