15:24 05/05/2014

Thêm 92 tổ chức ngoại có mã giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2014

Riêng trong tháng 4/2014, đã có thêm 92 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 24
 tổ chức và 68 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.<br>
Riêng trong tháng 4/2014, đã có thêm 92 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 24 tổ chức và 68 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2014.

Theo đó, riêng trong tháng 4/2014, đã có thêm 92 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 24 tổ chức và 68 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 30/4, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.022 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.359 nhà đầu tư tổ chức và 14.663 nhà đầu tư cá nhân.

Trước đó, tính đến hết ngày 31/3/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.930 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.335 nhà đầu tư tổ chức và 14.595 nhà đầu tư cá nhân.