13:36 02/04/2014

Thêm 94 tổ chức ngoại có mã giao dịch chứng khoán

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2014

Riêng tháng 3/2014, đã có thêm 94 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 29 tổ chức và 
65 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.<br>
Riêng tháng 3/2014, đã có thêm 94 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 29 tổ chức và 65 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số.<br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2014.

Theo đó, trong tháng 3/2014, đã có thêm 94 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 29 tổ chức và 65 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Tính đến ngày 31/3/2014, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.930 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.335 nhà đầu tư tổ chức và 14.595 nhà đầu tư cá nhân.