23:25 13/08/2012

Thêm cổ đông lớn, nội bộ vi phạm giao dịch trên HOSE

Hà Anh

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến PXS, HAX, PNC, PPI... vi phạm công bố thông tin

Diễn biến giá cổ phiếu PXS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu PXS trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến PXS, HAX, PNC, PPI, CSM và CII vi phạm công bố thông tin.

* Ông Đỗ Hữu Thiện, anh ông Đỗ Văn Quang – Chủ Tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 8/8/2012 chậm trễ so với quy định.

* Ông Châu Bá Long - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã HAX) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 8/8/2012 chậm trễ so với quy định và giao dịch không đúng thời gian như đã đăng ký.

* Ông Cao Danh Hà - thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã PNC) đã báo cáo kết quả giao dịch ngày 02/08/2012 chậm trễ so với quy định và bán 6.000 cổ phiếu PNC từ ngày 27/06/2012 đến ngày 23/07/2012 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Ông Đặng Xuân Hùng – Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI) đã bán 2.220 cổ phiếu PPI vào ngày 30/05/2012 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Ông Lê Toàn Thắng, anh bà Lê Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm Soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM) đã báo cáo kết quả hoàn tất giao dịch ngày 10/08/2012 chậm trễ so với quy.

* Ông Đặng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (mã CII) đã mua 1.200 cổ phiếu CII vào ngày 19/07/2012 nhưng không công bố thông tin.