10:18 11/01/2008

Thêm đại diện giao dịch của 2 công ty chứng khoán bị xử phạt

H.Vũ

2 đại diện của 2 công ty chứng khoán bị xử phạt do đã thực hiện giao dịch thỏa thuận cổ phiếu ngày đầu tiên niêm yết

Ngày 10/1/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 mục VIII Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố việc xử phạt 2 đại diện của 2 công ty chứng khoán do đã thực hiện giao dịch thỏa thuận cổ phiếu ngày đầu tiên niêm yết.

Cụ thể: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có Công văn số 55/SGDHCM-TV và Quyết định số 7/QĐ-SGDHCM cùng ngày 9/1/2008 gửi Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp để đình chỉ 01 đại diện giao dịch của Công ty này trong thời hạn 3 tháng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Công văn số 54/SGDHCM-TV và Quyết định số 6/QĐ-SGDHCM cùng ngày 9/1/2008 gửi Công ty Chứng khoán quốc tế Hoàng Gia để đình chỉ 1 đại diện giao dịch của công ty này trong thời hạn 3 tháng.