16:49 21/07/2008

Thêm hai công ty bị phạt tiền do vi phạm hành chính

Bắc Hà

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hai công ty

Ngày 21/07/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định số 67/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang bị phạt 20 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong tháng 4/2007, Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhưng không đăng ký với với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phân phối chứng khoán không theo quy định là vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cùng ngày, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định số 68/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm quy khoản 1 Điều 10 Nghị định số 36/2007/NĐ; và 30 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.

Tại thời điểm tháng 4/2007, Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông đã đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng. Tuy nhiên đến ngày 14/8/2007 (quá thời hạn phải nộp hồ sơ 30/6/2007) công ty mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Trong thời gian từ tháng 4-6/2007, Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn thông đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ đồng lên 40,5 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Điều 13 và Điều 21 của Luật Chứng khoán.