08:30 19/07/2008

Thêm hai công ty bị phạt tiền

Ánh Nguyệt

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bao Bì Dược và Công ty Cổ phần Thanh Bình

Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ký quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Bao Bì Dược và Công ty Cổ phần Thanh Bình.

Ngày 18/7/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 66/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bao bì Dược là 30 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 36/2007/NĐ-CP & 10 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị định 36/2007/NĐ-CP. 

Trong thời gian từ tháng 4-6/2007, Công ty Cổ phần Bao bì Dược đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm khoản 1 Điều 13 và Điều 21 Luật Chứng khoán.

Công ty Cổ phần Bao bì Dược đã phát hành cho cán bộ công nhân viên nhưng không thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiếu 10 ngày trước khi thực hiện đợt phát hành, vi phạm quy định tại điểm 6.1 khoản 6 Mục IV Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm của công ty đại chúng.

Cùng ngày Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ký Quyết định số 65/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thanh Bình là 30 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong thời gian từ tháng 1-4/2007, Công ty Cổ phần Thanh Bình đã thực hiện liên tiếp hai đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng và phân phối không đúng theo quy định, vi phạm quy định tại Điều 21 Luật Chứng khoán.