09:41 06/06/2008

Thêm hai công ty chứng khoán bị phạt cảnh cáo

N.Anh

Ủy ban Chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chứng khoán VNDirect và Công ty Chứng khoán Việt Quốc

Ngày 5/6/2008, Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chứng khoán VNDirect và Công ty Chứng khoán Việt Quốc, do hai công ty này chậm nộp náo cáo tài chính năm.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ vào Điểm d, Khoản 1, Điều 43 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007, thì các công ty chứng khoán phải nộp báo cáo tài chính năm đã kiểm toán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 31/3 hàng năm.

Đến nay, Công ty Chứng khoán Việt Quốc chưa nộp báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty Chứng khoán VNDirect mới nộp báo cáo tài chính cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 2/5/2008.