09:41 16/06/2008

Thêm hai công ty đại chúng trả cổ tức bằng cổ phiếu

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận cho hai công ty đại chúng được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày 13/6, Ủy ban Chứng khoán đã có công văn chấp thuận cho hai công ty đại chúng là Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa và Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể: sau khi xem xét tài liệu về phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết không phản đối kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của hai công ty và yêu cầu cả hai công ty này thực hiện việc phát hành theo đúng Nghị quyết Đại hội Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu là 10 ngày trước khi thực hiện đợt phát hành. Bản công bố thông tin của công ty cần nêu rõ phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong thời hạn 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, hai công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành.