07:24 09/03/2011

Thêm hàng loạt cổ đông lớn, cổ đông nội bộ bán “chui”, báo cáo muộn

Hà Anh

Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông có liên quan đến PVD, HVX, DLG, BVH, ASM, KSH, PIT... vi phạm công bố thông tin

Thêm một loạt đăng ký mua bán của cổ đông không báo cáo
Thêm một loạt đăng ký mua bán của cổ đông không báo cáo
Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông có liên quan đến PVD, HVX, DLG, BVH, ASM, KSH, PIT... vi phạm công bố thông tin.

* Bà Kiều Thị Hoài Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PVD chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 24/11/2010.

* Ông Hoàng Ngọc Thành, chồng bà Kiều Thị Hoài Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí (mã PVD-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PVD chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 24/11/2010.

* Công ty Chứng khoán Bảo Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân (mã HVX-HOSE) đã bán 237.440 cổ phiếu HVX và mua 1.000 cổ phiếu HVX từ ngày 22/12/2010 đến ngày 05/01/2011 làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.155.000 (chiếm tỷ lệ 6.24%) xuống còn 918.560 (chiếm tỷ lệ 4.97%) nhưng không báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

* Ông Võ Châu Thành là em Ông Võ Châu Hoàng – Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DLG chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 24/01/2011.

* Bà Nguyễn Vĩnh Hà, vợ ông Nguyễn Thanh Hải – Kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu BVH chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 21/01/2011.

* Ông Lê Văn Tình, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HOSE) đã mua 15.000 cổ phiếu ASM vào ngày 22/12/2010 nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

* Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, con ông Nguyễn Văn Hung – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang (mã ASM-HOSE) đã bán 13.670 cổ phiếu ASM vào ngày 24/01/2011, không đúng thời gian giao dịch như đã đăng ký giao dịch ngày 20/01/2011. Đồng thời, bà Hiền đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ASM chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 20/1/2011.

* Ông Bùi Đỗ Phương, chồng Bà Lâm Thị Thu Trang - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (mã KSH-HOSE) đã mua 200.000 cổ phiếu và bán 200.000 cổ phiếu KSH từ ngày 14/2/2011 đến ngày 21/2/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Trần Thị Phương Anh, con ông Trần Viết Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã PIT-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 6/12/2010.