08:00 28/08/2008

Thêm một công ty quản lý quỹ được cấp phép nguyên tắc

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI

Ngày 27/8/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận về mặt nguyên tắc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI.

Tuy nhiên, trước khi chính thức cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ  đầu tư SGI phải chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI; chuẩn bị đầy đủ bộ máy nhân sự có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện phong tỏa vốn điều lệ tại ngân hàng chỉ định thanh toán.