08:42 03/06/2008

Thêm một công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu

M.Kiều

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn sẽ phát hành thêm 13,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:3

Ngày 13/6 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (mã SGT-HOSE) trả cổ tức bằng cổ phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm.

Như vậy, để trả cổ tức bằng cổ phiếu, SGT sẽ phát hành thêm với tổng số lượng là 13,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:3 (sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới). Phần cổ tức bằng cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm từ việc trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Ngày trả tiền mua cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ: 27/6/2008. Ngày dự kiến giao dịch: 28/07/2008

Cùng với đó, công ty cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung 13,5 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức và niêm yết 18 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2007 thông qua ngày 26/4. Ngày gửi thư lấy ý kiến: 25/6/2008.