16:31 24/10/2011

Thêm ngân hàng thương mại đổi tên

Thùy Duyên

Ngày 3/11 tới, Ngân hàng Gia Định (Gia Dinh Bank) sẽ đại hội cổ đông bất thường và trình kế hoạch thay đổi tên gọi

Gia Dinh Bank đã hoàn tất tăng vốn trước hạn đảm bảo vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.
Gia Dinh Bank đã hoàn tất tăng vốn trước hạn đảm bảo vốn pháp định 3.000 tỷ đồng.
Ngày 3/11 tới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định (Gia Dinh Bank) sẽ đại hội cổ đông bất thường và trình kế hoạch thay đổi tên gọi.

Trước đó, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 6/3/2010 đã ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc thay đổi tên ngân hàng, nhằm tạo bước đột phá trong nước phát triển mới.

Theo tờ trình đại hội sắp tới, Gia Dinh Bank sẽ đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank).

Cũng tại đại hội trên, Gia Dinh Bank sẽ trình nội dung sửa đổi điều lệ, liên quan đến tên gọi mới và sửa đổi mức vốn điều lệ sau khi tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 7/2011, ngân hàng này đã thực hiện đợt phát hành tăng vốn nói trên, và tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Trước Gia Dinh Bank, một số ngân hàng thương mại khác cũng vừa thực hiện thay đổi tên gọi như Ngân hàng Miền Tây thành Ngân hàng Phương Tây, Ngân hàng Ngoài quốc doanh thành Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng Nhà Tp.HCM thành Ngân hàng Phát triển Tp.HCM…