07:42 29/05/2013

Thêm nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VXB, VC2, LCM, TDC, IMP và LAS thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức

Diễn biến giá cổ phiếu VXB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VXB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
VXB, VC2, LCM, TDC, IMP và LAS thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức.

* Ngày 10/6/2013, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến tre (mã VXB-HNX) trả cổ tức bằng tiền 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/5/2013.

* Ngày 17/6/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/6/2013.

* Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) dự kiến phát hành 3.213.000 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/6/2013.

* Ngày 26/6/2013, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã TDC-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 5/6/2013.

* Ngày 28/6/2013, Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng 7/6/2013.

* Ngày 24/6/2013, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (5 cổ phiếu cũ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/6/2013.