08:28 12/05/2011

Thêm nhiều vi phạm giao dịch trên HOSE

Hà Anh

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến TNC, SHI, TCL, LBM, VFC, NTL, MCG, ITC...vi phạm công bố thông tin.

Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến TNC, SHI, TCL, LBM, VFC, NTL, MCG, ITC...vi phạm công bố thông tin.

* Ông Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất (mã TNC-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 10/12/2010.

* Bà Hoàng Thị Yên, vợ ông Nguyễn Văn Tâm - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã SHI-HOSE) đã mua 4.000 cổ phiếu SHI và bán 4.000 cổ phiếu SHI từ ngày 16/3/2011 đến ngày 30/3/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Cao Minh Thụ - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng (mã TCL-HOSE) đã bán 4.010 cổ phiếu TCL từ ngày 18/3/2010 đến ngày 7/4/2011 nhưng không công bố thông tin. Ngoài ra, ông Cao Minh Thụ không thực hiện báo cáo kết quả sau khi đăng ký giao dịch ngày 31/12/2010.

* Ông Vũ Ngọc Hướng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân cảng (mã TCL-HOSE) đã bán 520 cổ phiếu TCL và mua 1.800 cổ phiếu TCL từ ngày 20/1/2011 đến ngày 8/3/2011 nhưng không công bố thông tin. Ngoài ra, ông Vũ Ngọc Hướng không thực hiện báo cáo kết quả sau khi đăng ký giao dịch ngày 29/12/2010.

* Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vật liệu xây dựng FiCO, tổ chức có liên quan đến Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 24/1/2010.

* Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, em bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 23/12/2010

* Bà Nguyễn Phương Mai - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vinafco (mã VFC-HOSE) đã bán 1.000 cổ phiếu VFC vào ngày 14/12/2010 trước khi Sở trước khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin đăng ký giao dịch. Ngoài ra bà Nguyễn Phương Mai đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 15/12/2010”.

* Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HOSE) đã thực hiện báo cáo kết quả chậm trễ so với qui định sau khi đăng ký giao dịch ngày 8/3/2011.

* Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đã đặt mua 30.000 cổ phiếu quỹ MCG vào ngày 4/3/2011 vượt đơn vị yết giá theo qui định.

* Ông/bà Đặng Minh Khánh, con bà Phan Thị Hồng Liên - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà (mã ITC-HOSE) đã mua 520 cổ phiếu ITC ngày 14/4/2011 nhưng không công bố thông tin.”