07:45 03/06/2010

THT trả cổ tức 15% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 9/7, THT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 15%/cổ phiếu -1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 15/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV (mã THT-HNX).

Theo đó, ngày 9/7, THT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2009 tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu – TKV - tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.