22:25 05/04/2017

Thu nhập bình quân của MobiFone cao hơn hẳn VNPT

Thủy Diệu

Quỹ tiền lương cho lãnh đạo MobiFone năm 2016 tăng hơn 110% so với 2015

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Mức thu nhập bình quân năm 2016 của MobiFone là 22,8 triệu đồng.</span>
<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Mức thu nhập bình quân năm 2016 của MobiFone là 22,8 triệu đồng.</span>
Ngay sau khi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2016, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng báo cáo về chế độ lương, thưởng của mình và mức tiền lương bình quân của lãnh đạo MobiFone năm 2016 cũng tăng rất mạnh so với 2015.

Báo cáo của MobiFone cho biết, mức thu nhập bình quân (kế hoạch) năm 2016 của nhà mạng tại thời điểm báo cáo là 22,8 triệu đồng. Mức thu nhập này còn thấp hơn mức thu nhập bình quân thực hiện năm 2015 – là 22,99 triệu đồng (mức kế hoạch là 19,5 triệu đồng). 

Đáng chú ý, quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động năm 2016 cũng thấp hơn khá nhiều so với 2015 khi chỉ đạt 85 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ tiền thưởng, phúc lợi (kế hoạch) 2015 là 105 tỷ đồng và thực hiện là 89,3 tỷ đồng.

MobiFone cho biết số lao động của doanh nghiệp là 4.120 người, theo đó, mức tiền lương bình quân (kế hoạch) của công ty là 21 triệu đồng, còn 2015 mức tiền lương bình quân (kế hoạch) là 17,45 triệu đồng và lương thực hiện là 21,1 triệu đồng. 

Khác với VNPT, quỹ tiền lương kế hoạch của MobiFone chỉ tăng chút ít so với 2015 với tổng quỹ là 1,042 nghìn tỷ đồng (năm 2015 là 1,009 nghìn tỷ đồng (kế hoạch) và thực hiện là 1,026 nghìn tỷ đồng). Quỹ lương của MobiFone chỉ bằng 1/8 lần so với quỹ tiền lương của VNPT (hơn 8.626 tỷ đồng) và số lao động của VNPT cũng gấp tới 9,5 lần so với MobiFone. Dù vậy, mức thu nhập bình quân người lao động MobiFone cao hơn khá nhiều (24%) so với thu nhập bình quân tại VNPT (18,3 triệu đồng).

Con số đáng chú ý nhất trong báo cáo quỹ lương, thưởng của MobiFone là mức tiền lương bình quân và quỹ tiền lương của người quản lý tại doanh nghiệp với mức tăng rất mạnh. Theo đó, quỹ tiền lương (kế hoạch) của người quản lý năm 2016 là 8,451 tỷ đồng, tăng hơn 110% so với 2015 (3,89 tỷ đồng kế hoạch và thực hiện). Tất nhiên quỹ lương tăng mạnh còn có lý do do số người quản lý của MobiFone tăng từ 8,7 lên 12 người.

Cũng theo báo cáo, mức tiền lương bình quân của người quản lý của MobiFone là 58,69 triệu đồng, tăng khá mạnh so với mức lương kế hoạch và thực hiện 2015 là 37,26 triệu đồng. 58,69 triệu đồng cũng là mức thu nhập bình quân năm 2016 của lãnh đạo MobiFone. Mức thu nhập này chưa bao gồm tiền thưởng do MobiFone đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt cổ phần hóa nên chưa thực hiện chi quỹ tiền thưởng của người quản lý.

MobiFone cũng cho biết, nguyên tắc xác định trả lương, thưởng với người lao động được xây dựng theo quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm trả lương thỏa đáng đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho tổng công ty. Việc phân phối tiền lương và thưởng cho người lao động được thực hiện theo quy chế trả lương, thưởng của công ty.

Còn nguyên tắc trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý là gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. Thù lao đối với người quản lý không chuyên trách tại tổng công ty được tính theo công việc và thời gian làm việc, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách.

Đồng thời, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do tổng công ty xây dựng và trình chủ sở hữu phê duyệt. 

Trong khi đó, chính sách phân phối tiền lương, thưởng đối với ngƣời lao động được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau và phân phối tiền lương cho người lao động theo quy chế trả lương của tổng công ty. Quỹ dự phòng của tổng công ty không được vượt quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Đối với người quản lý thì chính sách phân phối lương, thưởng được thực hiện sau khi được cơ quan chủ quản (Bộ Thông tin và Truyền thông) phê duyệt quỹ lương, quỹ thưởng cho người quản lý và MobiFone sẽ chi trả theo mức được phê duyệt này.