09:19 08/12/2009

Thu phí từ xăng dầu vượt hơn 45% kế hoạch

Lê Châu

Phí xăng dầu đã đạt 145,2% kế hoạch, là loại thu đạt được kết quả cao nhất trong thu ngân sách năm nay

Tổng hợp về tình hình thu chi ngân sách trong 11 tháng năm 2009, Tổng cục Thống kê cho biết, phí xăng dầu là loại thu đạt được kết quả cao nhất, đến nay số tiền thu được từ loại phí này cho ngân sách đã đạt 145,2% kế hoạch.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2009 ước tính bằng 88,6% dự toán năm, trong đó các khoản thu nội địa bằng 90%; thu từ dầu thô bằng 77,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 92%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt  97,8%; thu từ doanh nghiệp FDI (không kể dầu thô) đạt 77,3%...