12:16 14/04/2008

Thủ tướng chỉ đạo cổ phần hóa 4 tổng công ty

Hoàng Lộc

Đó là các tổng công ty: Cơ khí xây dựng, Sông Hồng, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Bạch Đằng

Theo Website Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các Tổng công ty: Cơ khí Xây dựng, Sông Hồng, Xây dựng và phát triển hạ tầng, Bạch Đằng thực hiện cổ phần hóa.

Khi cổ phần hóa các tổng công ty này, Bộ Xây dựng chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước, kể cả phần vốn thặng dư (nếu có). Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chuyển Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang về làm công ty con của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam.

Về vấn đề bán cổ phần lần đầu của Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Thủ tướng Chính phủ đồng ý nhà đầu tư chiến lược nước ngoài được chọn theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 28/12/2007, được mua thêm cổ phần chưa bán hết theo phương án được duyệt với số lượng đủ, để bảo đảm chuyển Habeco sang công ty cổ phần theo quy định.