01:44 27/03/2010

Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam báo cáo đầu tư ngoài ngành

Bảo Anh

Thủ tướng vừa có ý kiến về kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2010 cũng như kết quả đầu tư ngoài ngành của Petro Vietnam

Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam báo cáo tình hình cơ cấu tổ chức, quy mô đầu tư và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, xây lắp, kinh doanh bất động sản, điện lực.
Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam báo cáo tình hình cơ cấu tổ chức, quy mô đầu tư và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, xây lắp, kinh doanh bất động sản, điện lực.
Thủ tướng vừa có ý kiến về kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2010 cũng như kết quả đầu tư ngoài ngành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).

Theo đó, Thủ tướng đồng ý về cơ bản đề xuất kế hoạch do Petro Vietnam trình trước đó. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng phương án chuyển đổi công ty mẹ của tập đoàn thành công ty TNHH một thành viên và sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ của tập đoàn phải phù hợp với các quy định hiện hành, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu Petro Vietnam khi thực hiện cổ phần hóa các tổng công ty, công ty thành viên có quy mô lớn hoặc vị trí chiến lược quan trọng trong tập đoàn, cần thận trọng, không làm thất thoát tài sản của Nhà nước, bảo đảm sự điều hành của tập đoàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Danh sách cụ thể các đơn vị thành viên của tập đoàn và thành viên của các tổng công ty thuộc tập đoàn sẽ thực hiện cổ phần hóa trong năm 2010 phải báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Petro Vietnam phải báo cáo kết quả cụ thể của việc góp vốn và chuyển nhượng, ủy thác vốn giữa tập đoàn và các tổng công ty, công ty thành viên trong thời gian vừa qua, cũng như hiệu quả của các hoạt động này.

Đồng thời Petro Vietnam cũng phải báo cáo tình hình cơ cấu tổ chức, quy mô đầu tư và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, xây lắp, kinh doanh bất động sản, điện lực.

Liên quan đến việc xây dựng phương án chuyển đổi Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Thủ tướng yêu cầu cần bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và tính chất đặc thù của lĩnh vực dầu khí, bảo đảm quyền và lợi ích của cả hai phía Liên bang Nga và Việt Nam trong liên doanh.

Petro Vietnam phải bàn bạc thống nhất ý kiến với phía Liên bang Nga trên tinh thần lợi ích tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược, phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.