08:25 02/01/2008

Thương mại Sông Đà bị phạt 30 triệu đồng

H.Vũ

Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà bị xử phạt vì đã mua bán cổ phiếu mà không báo cáo

Ngày 28/12/2007, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà vì đã mua bán cổ phiếu mà không báo cáo.

Cụ thể: từ ngày 4/4 - 28/6/2007, Công ty đã thực hiện mua vào 12.600 cổ phiếu STP nhưng không báo cáo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Đến ngày 7/7/2007, Công ty STP mới có văn bản gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội báo cáo về việc thực hiện giao dịch trên, đồng thời cam kết sẽ không để xảy ra các vi phạm tương tự.

Tuy nhiên, từ ngày 18-21/9/2007, Công ty lại thực hiện giao dịch bán 12.600 cổ phiếu quỹ nhưng cũng không báo cáo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc công ty đã bán ra số cổ phiếu quỹ trước 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất là vi phạm tại điểm 3 Mục II Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.