10:09 02/08/2007

Thủy sản An Giang đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông lớn

M.Kiều

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang vừa công bố việc thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông lớn công ty

Ngày 1/8/2007, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang (mã AGF-HOSE) đã công bố việc thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của cổ đông lớn công ty.

Cụ thể: số lượng cổ phiếu nắm giữ và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AGF của Wareham Group Ltd sau ngày 26/7/2007 là 1.049.916 cổ phiếu, chiếm 8,16% vốn điều lệ do việc AGF tăng tổng số cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HOSE lên 12.859.288 cổ phiếu vào ngày 26/7/2007.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AGF của Vietnam Emerging Equity Fund sau ngày 26/7/2007 là 916.190 cổ phiếu, chiếm 7,12% vốn điều lệ do việc AGF tăng tổng số cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HOSE lên 12.859.288 cổ phiếu vào ngày 26/7/2007.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AGF của Vietnam Dragon Fund Limited sau ngày 26/7/2007 là 739.699 cổ phiếu, chiếm 5,75% vốn điều lệ do việc AGF tăng tổng số cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HOSE lên 12.859.288 cổ phiếu vào ngày 26/7/2007.