18:29 17/07/2017

Thủy sản Hùng Vương bị phạt vì công bố thông tin sai lệch

Hà Anh

Thủy sản Hùng Vương bị phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin và công bố thông tin sai lệch

Cổ phiếu HVG đồng thời nằm trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của
 cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là số âm và trong diện cảnh báo
 do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một 
năm.
Cổ phiếu HVG đồng thời nằm trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là số âm và trong diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE).

Theo đó, công ty này bị phạt 100 triệu do không báo cáo theo quy định pháp luật về công bố thông tin.

Tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, HVG bị phạt tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch (Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2016 do Công ty Cổ phần Hùng Vương lập và công bố thông tin ngày 31/10/2016 trên HOSE so với báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (công bố thông tin ngày 2/2/2017 trên HSX) có sự sai lệch về số liệu của nhiều khoản mục, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán, hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả, lợi nhuận sau thuế....

Đáng chú ý là, công ty này buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Được biết, ngày 16/6/2017, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của HVG (niên độ tài chính 1/10/2016 đến 30/9/2017). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là -172,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/03/2017 là 114,93 tỷ đồng.

Như vậy, HVG vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là số âm.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HVG do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017 của HVG là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Hùng Vương.

Như vậy, cổ phiếu HVG đồng thời nằm trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là số âm và trong diện cảnh báo do vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng một năm.