09:30 18/08/2011

TIC lãi gần 35 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

TIC thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011.

Năm 2011, TIC dự kiến lợi nhuận đạt 34,918 tỷ đồng.
Năm 2011, TIC dự kiến lợi nhuận đạt 34,918 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây nguyên (mã TIC-HSX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm của TIC đạt 3,87 tỷ đồng, chi phí là 1,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,604 tỷ đồng, tăng 28,75% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6, kết quả sản lượng điện sản xuất các nhà máy TIC sở hữu và góp vốn liên doanh đạt 22,74% kế hoạch năm.

6 tháng cuối năm 2011, công ty đề ra mục tiêu với doanh thu cả năm đạt 37,980 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 34,918 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TIC cho biết tính đến ngày 22/6, công ty đã mua 400.000 cổ phiếu quỹ theo đăng ký đợt 1 với tổng giá trị mua là 3.198.525.254 đồng với giá mua bình quân là 7.996 đồng/cổ phiếu, nâng số cp quỹ của công ty lên 1.382.683 cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị công ty thống nhất mua đợt 2/2011 với số lượng 300.000 cổ phiếu. Nguồn vốn mua được lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và khấu hao cơ bản năm 2011.

Thời gian mua từ tháng 8 đến tháng 10/2011. Hội đồng Quản trị giao Ban điều hành đề xuất trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định trên cơ sở có lợi nhất cho công ty.