00:13 23/07/2010

TIC phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:3

N.Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC-HOSE) sẽ phát hành 482.997 cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 100:3

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo 29/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 2/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC-HOSE).

Theo đó, TIC sẽ phát hành 482.997 cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 100:3 (100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ phiếu thưởng tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán; đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, người sỡ hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên - 114 đường Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.