09:02 07/05/2008

Tiếp tục giám sát chặt cho vay chứng khoán, bất động sản

T.Uyên

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 03/2008/CT-NHNN về việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục ban hành Chỉ thị 03/2008/CT-NHNN về việc tăng cường công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách, biện pháp của Nhà nước về kiềm chế lạm phát; triển khai cho vay, đầu tư chứng khoán theo đúng quy định tại Quyết định 03/2008/QĐ-NHNN ngày 1/2/2008 của Thống đốc.

Đồng thời, thanh tra Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu triển khai thanh tra đối với một số tổ chức tín dụng về quản trị điều hành; chấp hành các tỷ lệ an toàn; quản trị rủi ro; hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ..., tiếp tục giám sát chặt chẽ hoạt động cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán; thanh tra các hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay tiêu dùng.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức tín dụng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật để nắm bắt tình hình và có biện pháp xử lý đồng bộ trước mọi diễn biến trên thị trường.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng nhà nước chi nhánh địa phương kiểm soát trong việc mở rộng mạng lưới, quy mô hoạt động của các tổ chức tín dụng.