09:27 06/05/2008

Tiếp tục xử phạt thêm 2 doanh nghiệp vi phạm phát hành

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với 2 công ty do phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 5/5/2008, Ủy ban Chứng khoán ký tiếp hai quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với 2 công ty cổ phần do phát hành chứng khoán sai quy định.

Theo đó, hai công ty bị phạt bao gồm Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 bị phạt 60 triệu đồng và phạt 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

Từ tháng 4-10/2007, Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 đã thực hiện liên tiếp 3 đợt phát hành chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 37 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong tháng 12/2007, công ty này đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước trước và sau khi thực hiện phát hành.

Riêng đối với Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương, từ tháng 6-9/2007, công ty này đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ đồng lên 54,72 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhưng không báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước trước và sau khi thực hiện phát hành.