14:36 02/11/2009

Tin vắn kết quả kinh doanh của các công ty trên HNX

Hà Anh

Thêm 26 công ty niêm yết trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009

CJC, CCM, TJC, TPP, SDT, SDP, SDN, SDJ, SD7, SD6, PVA, S99, S96, S91, S55, QTC, QST, VTL, VTV, TV4, TBX, SKS, SHC, VCG, VCC và SDY công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (mã CJC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 84,38 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 151,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,81 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 8,28 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 1.405 đồng; lũy kế đạt 4.143 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi Măng Cần Thơ (mã CCM) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 68,41 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 176,63 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 6,83 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 17,34 tỷ đồng.

* Công ty Cô phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 39,45 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 98,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 376,05 triệu đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 2,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 125 đồng; lũy kế đạt 869 đồng.

* Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (mã TPP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 52,94 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 142,15 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 784,96 triệu đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 2,95 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 371 đồng; lũy kế đạt 1.406 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 212,17 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 608,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 24,28 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 70,41 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 1.837 đồng; lũy kế đạt 5.486 đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà  (mã SDP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 125,55 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 265,43 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 6,2 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 9,15 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 17,94 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 48,34 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,06 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 4,34 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 1.531 đồng; lũy kế đạt 3.222 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (mã SDJ) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 51,34 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 147,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,13 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 2,68 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt đồng; lũy kế đạt đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (mã SD7) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 225,73 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 624,53 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 14,15 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 42,11 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 1.311 đồng; lũy kế đạt 3.963 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 234,24 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 405,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 9,43 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 29,81 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt đồng; lũy kế đạt đồng.

* Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 81,37 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 192,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 3,81 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 8,77 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 847 đồng; lũy kế đạt 1.949 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.09 (mã S99) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 34,91 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 83,73 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 5,95 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 16,84 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 134 đồng; lũy kế đạt 4.642 đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 3,24 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 23,31 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 4,07 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 5,53 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 10,43 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 25,71 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 776,4 triệu đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 1,6 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 5.05 (mã S55) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 80,15 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 147,75 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 5,56 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 10,16 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 2.228 đồng; lũy kế đạt 4.074 đồng.

* Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (mã QTC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 14,93 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 31,58 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,25 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 2,82 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 1.048,49 đồng; lũy kế đạt 2.351,85 đồng.

* Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 16,71 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 35,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,45 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 1,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 1.074 đồng; lũy kế đạt 1.336 đồng.

* Công ty Cổ phần Thăng Long (mã VTL) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 13,65 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 44,34 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 628,48 triệu đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 1,12 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 349 đồng; lũy kế đạt 624 đồng.

* Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 307,97 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 907,51 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 4,61 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 15,84 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 717 đồng; lũy kế đạt 2.478 đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN (mã VSP) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 65,25 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 227,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 6,293 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 25,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 30,5 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 80,57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,9 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 8,27 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 857 đồng; lũy kế đạt 2.493 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 21,5 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 53,67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,92 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 3,78 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 18,81 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 49,01 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,77 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 5,82 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 711 đồng; lũy kế đạt 2.772 đồng.

* Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (mã SHC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 31,94 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 89,61 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 lỗ 3,81 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 lỗ 4,83 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 âm 1.029 đồng; lũy kế âm 1.303 đồng.

* Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 736,86 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 3.363,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 184,97 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 342,3 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 999 đồng; lũy kế đạt 1.849 đồng.

* Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 85,80 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 235,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,64 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 7,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 658 đồng; lũy kế đạt 1.868 đồng.

* Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (mã SDY) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 49,25 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 209,34 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 1,71 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 5,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3/2009 đạt 1.144 đồng; lũy kế đạt 3.800 đồng.