11:40 03/07/2010

TKU trả cổ tức năm 2009 bằng tiền và cổ phiếu

N.Anh

TKU trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 16/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (mã TKU-HNX).

Theo đó, ngày 30/7, TKU sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Đồng thời, TKU sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang - số 3, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai.