07:20 26/06/2008

TLC trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt

Thiên Hà

TLC sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/mệnh giá (1 cổ phần nhận được 600 đồng)

Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (mã TLC-HASTC) sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/mệnh giá (1 cổ phần nhận được 600 đồng).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là ngày 04/07/2008.

Thời hạn thanh tóan đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 là ngày 02/07/2008; đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 là ngày 03/07/2008.

Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 02/07/2008, 03/07/2008.

Địa điểm nhận cổ tức, đối với chứng khoán lưu ký người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký thì người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản qua tài khoản của cổ đông tại ngân hàng (cổ đông công ty không có tài khoản có thể nhận tiền mặt tại văn phòng công ty).