17:07 28/07/2010

TLS đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu của PVX

Hà Vy

Ngày 26/7, TLS đã mua 20 triệu cổ phiếu PVX và đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu này từ ngày 29/7 đến ngày 13/8/2010

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX-HNX) vừa thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn của Tổng công ty.

Ngày 26/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) đã mua 20.000.000 cổ phiếu ngày 26/7, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.912.700 cổ phiếu, tương đương với 13,94% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành và trở thành cổ đông lớn của PVX.

Ngay sau khi nhận chuyển nhượng, TLS đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu từ ngày 29/7/2010 đến ngày 13/8/2010 với mục đích là giao dịch, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 5.912.700 cổ phiếu

Trước đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) thông báo chuyển nhượng 25 triệu cổ phần; số cổ phần sau khi chuyển nhượng còn là 103.022.222 cổ phần (chiếm 41,21% vốn điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí) cho hai công ty chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS). Trong đó, TLS sẽ nhận chuyển nhượng 20 triệu cổ phần và SHS nhận chuyển nhượng 5 triệu cổ phần với giá chuyển nhượng là 25.000 đồng/cổ phần.