16:17 20/09/2011

TLT đề nghị giảm 90% kế hoạch lợi nhuận năm 2011

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (mã TLT-HNX) thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu TLT trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TLT trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (mã TLT-HNX) thông qua điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ 6,08 tỷ đồng xuống còn 525 triệu đồng, tương đương giảm 90%.

Trong khi đó, doanh thu cả năm được điều chỉnh tăng từ 341,8 tỷ đồng lên 382,5 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 12%.

TLT cho biết, trong 7 tháng năm 2011, doanh thu tiêu thụ của công ty đạt 202,288 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lỗ 1,620 tỷ đồng, nên TLT đặt kế hoạch doanh thu 5 tháng cuối năm đạt 180 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2,145 tỷ đồng.

Công ty sẽ dừng dây chuyền sản xuất từ 20/9 đến 20/10 để chuyển đổi cơ cấu sản xuất tại Nhà máy số 1 (dự kiến thời gian dừng từ ngày 20/9/2011 đến ngày 20/10/2011).

Đồng thời, Hội đồng Quản trị làm hồ sơ gửi HSX, Trung tâm Lưu ký để chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011. Ngày dự kiến chốt danh sách là ngày 5/10/2011.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2011 đã soát xét, doanh thu thuần của TLT đạt 175,1 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 36,45 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,17 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế -1,746 tỷ đồng, EPS -250 đồng.