20:03 19/10/2008

TMC sẽ trả cổ tức 7% bằng tiền mặt

N.Anh

Tháng 12/2008, TMC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC-HOSE) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Theo đó, tháng 12/2008 TMC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị của TMC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính như: tổng doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 24 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức 17%/năm.